Beyit Nedir? - Beyit Türleri ve Beyit Örnekleri
Beyit Nedir? – Beyit Türleri ve Beyit Örnekleri

Beyit, Arapça kökenli bir nazım şeklidir ve genellikle ikili mısralardan oluşur.

Divan edebiyatında ve Batı dünyasında önemli yazarlar tarafından kullanılan beyitler, farklı temaları ve anlatım biçimleriyle dikkat çeker.

Divan edebiyatında, Nef’i, Fuzuli, İshak Çelebi, Ahmet Yari gibi ünlü şairlerin beyit nazım türünde eserleri bulunmaktadır.

Beyitler, divan şiirinin temel birimi olarak kabul edilir ve genellikle gazel veya kaside gibi daha büyük nazım şekillerinin içinde yer alır. Divan şairleri, beyitleri ustalıkla kullanarak duygu, aşk, ahlak, tabiat, tasavvuf gibi konuları işler ve dilin güzelliklerini sergiler.

Batı edebiyatında ise William Shakespeare‘in soneleri, beyitlerin öne çıktığı meşhur örneklerdendir.

Shakespeare, sonelerinde kusursuz bir uyum ve ritim kullanarak duygusal, aşkı, zamanı veya yaşamın değişkenliklerini anlatır.

Beyitler, Shakespeare’in ustalıkla kullandığı bir araç olarak bilinir ve onun edebi mirasının önemli bir parçasıdır.

Beyitler, şiirin genel yapısında olduğu gibi toplumdan, şairin yaşadıklarından ve etkilendiği düşüncelerden ortaya çıkar.

Bu mısralar, benzetmeler, anlamsal bütünlükler ve doğrudan mesajlarla okuyucuyu düşünmeye teşvik eder. Kısa ve etkili bir şekilde duyguları ifade eden beyitler, yoğun anlatımıyla okuyucuda derin bir etki bırakabilir.

Bu arada; Didaktik Şiir Nedir? – En Bilinen 14 Şiir Örneği! başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Beyit Örnekleri – 1

Beyit Nedir? - Beyit Türleri ve Beyit Örnekleri
Beyit Örnekleri – 1

Örnek bir beyit şu şekildedir;

 1. ”Zülfün bu benüm boynuma kim dakdı kemendi
 2. İtdi beni bende sana bend ile efendi.”

Bu beyitin günümüzdeki çevirisi şu şekildedir;

 1. “Efendi! Saçların benim bu boynuma kemendini taktı;
 2. Beni sana bağlı köle etti.”

Bu beyitte kullanılan benzetme, sevgilinin saçlarını kemen olarak ifade etmektedir. Kemen, klasik Türk şiirlerinde sevgilinin saçlarını temsil eden bir simgedir.

Bu metaforik ifadeyle, sevgilinin saçlarına benzetilen kemen, aşığını ona bağlayan güçlü bir bağ olarak tasvir edilir ve aşığını adeta kölesi haline getirir.

Beyitler, günümüzde herkesin anlayabileceği nazım türleri olarak kabul edilmez. Bunun temel sebebi, bir çoğunun ağırlıklı olarak Farsça ve Arapça kelimeler içermesidir.

Elbette günümüzde yazılan şiirlerin de herkese hitap etmesi beklenmez.

Şiir, yazan ve okuyan arasında bir iletişim kurmayı amaçlayan bir dil biçimidir ve bu dili sadece yazanla aynı duyguları paylaşan okuyucular anlayabilir.

Edirneli Nazmi’nin şiiri de bu şekildedir, bu mısraların dilinden sadece Mecnun gibi aşık olanlar anlayabilir.

Her şiir, belirli bir duygu veya deneyimi ifade etmek için seçilen dil ve imgelerle şekillenir. Beyitler de özellikle edebi geleneğin içinde yer alan ve belli bir dil ve kültür birikimine dayanan bir nazım şeklidir.

Dolayısıyla, beyitlerin anlaşılması ve takdir edilmesi için, dilin ve edebi geleneklerin içinde yetişmiş olan okuyucuların bilgi birikimine ihtiyaç duyulabilir.

Beyit Türleri

Beyit Nedir? - Beyit Türleri ve Beyit Örnekleri
Beyit Türleri Nelerdir?

Beyitlerin farklı yapısal özellikleri de bulunur. Bazı temel beyit türleri şunlardır:

 • Beyt-i Musarra: İki mısradan oluşan ve kafiye içeren beyitlere denir.
  • Bu tür beyitlerde her iki mısra da birbirini tamamlar ve anlam bütünlüğü sağlar.

Örnek: “Gönül dedikçe yaşım doluyor ıraklara / Her sabah bir başka sevda doğuyor ıraklara”

 • Beyt-i Müfred: Beyitlerdeki dizelerin kafiyeli olduğu durumlarda kullanılan bir terimdir.
  • Her mısra kendi içinde kafiyeli bir şekilde yazılır.

Örnek: “Düşer hayale dalıp geceleri / İçer aşk dolu şaraplar bedeni”

 • Berceste: Beyitlerin en kafiyeli, anlamlı ve akılda kalıcı olan kısımlarına denir.
  • Berceste, beyitin en etkileyici ve özgün mısralarını içerir.

Örnek: “Gönülde bin ah biriktirdim / Sözlerim derya, dudaklarım gemi”

 • Makta beyiti: Beyitlerin son mısrasına verilen isimdir.
  • Genellikle şairin mahlasını içeren bir beyit şeklidir.

Örnek: “Gece olup seherde çaresizim / Aşık Hüdai şairlikle meşhur olur”

Bu beyit türleri, şiirin yapısal ve anlamsal zenginliğini artırmak için kullanılan çeşitli tekniklerdir.

Şairler, beyitleri ustalıkla kullanarak duygularını ifade eder, düşüncelerini aktarır ve okuyucuları etkiler. Her bir beyit türü, şiirin etkisini ve anlam derinliğini artırmak için özenle seçilen mısralardan oluşur.

Beyit Örnekleri – 2

Beyit Nedir? - Beyit Türleri ve Beyit Örnekleri
Beyit Örnekleri – 2
 • ”Bahârı neyleriz ol gülizâr-ı gonce-femin Gülüp açılması bin nev-bahâra değmez mi”

Bu beyit, Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nef’i‘ye aittir. Günümüz Türkçesiyle çevrildiğinde, beyitin anlamı şu şekildedir:

 • “Baharı nasıl kutlayalım ki, o güzel dudakların gülüp açılması binlerce bahara bedel değil mi?”

Bu beyitte, baharın güzelliği ile sevgilinin dudaklarının açılması arasında bir benzetme yapılmaktadır.

Şair, sevgilisinin dudaklarının açılmasını binlerce bahara bedel görmekte ve baharın güzelliğini bu benzetmeyle vurgulamaktadır. Beyitteki imgelem ve dil oyunları, Divan edebiyatının özelliklerini yansıtır.

 • ”Ne beyân-ı hâle cür’et, ne figâna tâkatım var.
 • Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var.
 • Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden
 • Hele derd ü firkâtinden sana bin şikâyetim var.
 • Nice etmem âh ü efgân beni yâre geçti yârân
 • Nigeh etmez oldu cânân buna pek kasâvetim var”

Bu beyitler, Divan edebiyatının önemli şairlerinden Enderunlu Vasıf‘a aittir. Günümüz Türkçesiyle çevrildiğinde, beyitlerin anlamı şu şekildedir:

 • “Durumumu anlatmaya cesaretim yok, şikâyet etmeye gücüm yok.
 • Buluşma ümidiyle gayretim yok, ayrılığa dayanma gücüm yok.
 • Hasretin için yanayım mı, yoksa seninle beraber olmanın arzusuyla geçeyim mi?
 • Özellikle acılar ve ayrılıklarından sana binlerce şikâyetim var.
 • Ne kadar ah ve feryat etsem de sevgili dostlarım tarafından geçildim.
 • Sevgilim artık bana hiç ilgi göstermiyor, bundan büyük bir hüzün duyuyorum.”

Bu beyitlerde, aşkın yarattığı acı ve özlem teması işlenmektedir. Şair, sevgilisinin ilgisizliğinden dolayı içinde bulunduğu hüzün ve çaresizlik duygusunu ifade eder.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir